Cele

This project is co-funded by the Home programme of the European Union

a transnational study into New Psychoactive Substances

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI BADANIA

Ten międzynarodowy projekt odnosi się bezpośrednio do priorytetowego zagadnienia ‘wspierania implementacji legislacji Unii Europejskiej regulującej zagadnienie nowych substancji psychoaktywnych poprzez monitorowanie rozpowszechnienia i wzorów używania tych substancji oraz poprzez upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk w zapobieganiu ich używaniu’. Projekt odpowiada wytycznym Europejskiej Strategii Narkotykowej na lata 2013-2020. Główne cele to:

 

  1. Poznanie rozpowszechnienia i wzorów używania NPS w trzech różnych grupach użytkowników.
  2. Stworzenie charakterystyki trzech grup użytkowników NPS.
  3. Zgromadzenie wiedzy na temat podaży.
  4. Opisanie dynamiki rynku NPS.
  5. Poznanie percepcji prawnego statusu NPS.
  6. Stworzenie listy dobrych praktyk w zapobieganiu używania NPS w krajach biorących udział w projekcie.
  7. Upowszechnienie wyników projektu w Europie.

Badanie będzie realizowane w sześciu krajach członkowskich UE: w Niemczech, na Węgrzech, w Irlandii, Holandii, Polsce i Portugalii.

 

 

Programme of the EU

For more information on the programme of which this project is a part, please go to the EC website here.

Copyright © All Rights Reserved.